• کاتالوگ نرم افزار STE
 • کتابچه آشنایی با نرم افزار STE
دانلود
نگارش : 1.14
به روز رسانی شده در : (1399/4/10)

 • منوی راهنما نرم افزار STE
دانلود
نگارش : 1.22.256
به روز رسانی شده در : (1399/11/5)

 • مقالات انجام شده توسط نرم افزار STE
 1. تیموری، ر.، دهقانی، ا. ا. 2019. ارزیابی معادلات برآورد بار بستر در رودخانه‌های استان گلستان با استفاده از نرم افزار توسعه یافته STE. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر. 2019.
 2. تیموری، ر.، دهقانی، ا. ا. 2019. مقایسه روشهای مختلف تخمین بار بستر در رودخانه بابل رود با توسعه نرم افزار STE. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک.
 3. تیموری، ر.، دهقانی، ا. ا. 2021. بررسی تاثیر روش های مختلف تعیین آستانه حرکت رسوبات در مدل های مختلف برآورد بار بستر با استفاده از نرم افزار STE. نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران.
 4. تیموری، ر.، دهقانی، ا. ا. 2021. ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE. بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران.
 5. تیموری، ر.، دهقانی، ا. ا. 2021. ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم‌افزار STE. بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران.
 6. Teimourey, R., Dehghani, A. (2022). Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software. 12th International River Engineering Conference Shahid Chamran University of Ahvaz, 24-26 Jan 2021, Ahvaz, Iran.
 7.  شیردل هاور، ا.، دهقانی، ا. ا.،  خسروی، خ.، تیموری، ر. 2021. ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار STE. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه.

 • تعلیم شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین بهتر دبی جریان

نرم افزار STE قادر است با توجه به مقادیر اندازه گیری شده، شبکه های عصبی مصنوعی را با هدف تخمین توزیع سرعت جریان در عرض و دبی جریان در رودخانه ها تعلیم داده و از آن ها در محاسبات بعدی و مواقع سیلابی به خوبی استفاده کند.

 • روش های موجود در نرم افزار STE

 • معرفی نرم افزار STE توسط مهندس رضا تیموری

کلیپ معرفی نرم افزار STE به زبان انگلیسی


 • آموزش ها
 • افزودن داده های هندسی با استفاده از نقشه های اتوکد Civil3D
 • افزودن داده های هندسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای