نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software

عنوان مقاله : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software Reza Teimourey1* , Amir A. Dehghani2 1 Ph.D. Candidate Departm…

نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار اکرم شیردل هاور1، امیراحمد دهقانی2 *، خبات خسروی3، رضا تیموری4 1- دانشجوی کارشناس…

نرم افزار STE در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگا…

نرم افزار STE در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم‌افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم‌افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ…

نگارش 2.28 نرم افزار STE

شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان با باز نویسی بخش های مهم نرم افزار قابلیت هایی کاربردی و امکانات جدیدی را برای افزایش دقت در محاسبات هیدرولیکی، هیدرولوژیکی، رسوبی و تحقیق و توسعه در این زمینه ایجاد …

نرم افزار STE به عنوان یک محصول دانش بنیان تایید گردید

به نام خدابا توجه به ارزیابی نرم افزار STE محصولی از شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان براساس مصوبه معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه، این شرکت از تاریخ 1399/12/19 …

نرم افزار STE در نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

عنوان مقاله : بررسی تاثیر روش های مختلف تعیین آستانه حرکت رسوبات در مدل های مختلف برآورد بار بستر با استفاده از نرم افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگا…

نگارش 1.26 نرم افزار STE

افزایش قابل توجه سرعت نرم افزار در بارگذاری، ثبت و انجام محاسبات : شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان با باز نویسی و بهینه سازی ماژول ها و بخش های ارتباطی نرم افزار توانسته است سرعت و قدرت نرم افزار ST…

نرم افزار STE در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان گلستان 1399

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان با حضور مجازی 34 غرفه از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و دانش بنیان، مراکز رشد و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه 16 آذر افتتاح شد. نرم افز…

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها STE