این نرم افزار با محیطی کاربر پسند و تنظیمات متعددی جهت شخصی سازی توسعه داده شده است و با رسم گراف ها و جداول مختلف قادر به ارائه نتایج محاسبات می باشد.