نرم‌افزار STE مجهز به 7 مدل یک بعدی (ون راین – انگلاند و هانسن- کوهیرنس- مانینگ(SCM-DCM) – ﻫﺎﯾﺪرا و واﻟﻨﺘﺎﯾﻦ – اينشتين و بارباروسا – ظهیری و قربانی) و یک مدل شبه دوبعدی (شیونو ونایت SKM ) برای محاسبه دبی در عمق های مختلف یک سطح مقطع تعریف شده توسط کاربر و همچنین محاسبه دقیق پارامتر هایی نظیر شعاع هیدرولیکی، مساحت سطح مقطع، محیط خیس شده و عرض سطح آب می‌باشد و نهایتا تمامی نتایج به دست آمده به شکل یک جدول و نمودار دبی اشل در مقطع مورد بررسی ارائه می‌شود.

علاوه بر مدل های نام برده، نرم افزار STE قادر است با استفاده از داده های اندازه گیری شده خطوط رگرسیونی برازش داده و یا شبکه های عصبی مصنوعی را در دو حالت تک بعدی و دو بعدی تعلیم داده و باعث افزایش دقت در برآورد دبی جریان شود. لازم به ذکر است در طراحی این نرم افزار سعی شده است تا تمامی پارامتر های حاکم، مخصوصا پارامتر های بی بعد که بیشتر مورد توجه در زمینه مدلسازی هستند برای نرم افزار تعریف شده و در دسترس کاربر قرار گیرد.

تعلیم شبکه عصبی مصنوعی

این نرم‌افزار با حل عددی معادله شبه دو بعدی شیونو ونایت که با انتگرال گیري عمقی از معادله ناویه-استوکس در شرایط جریان ماندگار حاصل شده است، قادر به ارائه توزیع عرضی سرعت در رودخانه می‌باشد و نهایتا با استفاده از مقادیر بدست آمده قادر به محاسبه و ارائه توزیع دبی بار رسوبی در عرض رودخانه با استفاده از روش های مختلف خواهد بود.

لازم به ذکر است برآورد توزیع دبی بار رسوبی در عرض رودخانه با استفاده از توزیع عرضی سرعت جریان که توسط شبکه عصبی تعلیم داده شده، بدست می آید نیز قابل محاسبه است.

این نرم‌افزار با حل عددی معادله شبه دو بعدی شیونو ونایت که با انتگرال گیري عمقی از معادله ناویه-استوکس در شرایط جریان ماندگار حاصل شده است، قادر به ارائه توزیع عرضی سرعت در رودخانه می‌باشد.

توزیع عرضی سرعت جریان محاسبه شده با استفاده از مدل شبه دو بعدی شیونو ونایت در رودخانه بابلرود با استفاده از نرم افزار STE

نهایتا با استفاده از مقادیر بدست آمده قادر به محاسبه و ارائه توزیع دبی بار رسوبی در عرض رودخانه با استفاده از روش های مختلف خواهد بود.

توزیع بار بستر در عرض مقطعی از رودخانه بابلرود با استفاده از نتایج مدل شبه دو بعدی شیونو ونایت و روش برآورد بار بستر توفالتی (1967)

برای حل معادله شیونو ونایت نیاز به پارامترهایی نظیر لزجت گردابه ای، ضریب زبری مانینگ و ضریب جریان ثانویه در دشت های سیلابی و کانال اصلی می باشد.

در نرم‌افزار STE صفحه ای ایجاد شده است که با دریافت مقادیر اندازه گیری شده در عرض رودخانه و به کمک الگوریتم هوشمند ژنتیک بهترین ضریب لزجت گردابه ای، ضریب زبری مانینگ و ضریب جریان ثانویه با کمترین خطای ممکن محاسبه خواهد شد. با استفاده از این قابلیت نرم‌افزار از درستی این ضرایب در محاسبات خود مطمئن خواهیم بود.

صفحه بهینه سازی پارامتر های هیدرولیکی مورد استفاده در مدل شیونو ونایت