نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software

عنوان مقاله : Estimations of bedload transport using different shear stress and threshold sediment motion equations by using STE software Reza Teimourey1* , Amir A. Dehghani2 1 Ph.D. Candidate Department of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Golestan, Iran. R.Teimourey@hwstr.ir 2 Associate Professor, Department of Water ادامه مطلب…

نرم افزار STE در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار اکرم شیردل هاور1، امیراحمد دهقانی2 *، خبات خسروی3، رضا تیموری4 1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ادامه مطلب…

نرم افزار STE در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی با قابلیت ارائه توزیع عرضی بار رسوبی در برآورد دبی بار بستر توسط نرم افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ادامه مطلب…

نرم افزار STE در بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم‌افزار STE

عنوان مقاله : ارزیابی دقت شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد قطر رسوبات بار بستر توسط نرم‌افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان خلاصه یکی از ادامه مطلب…

نرم افزار STE به عنوان یک محصول دانش بنیان تایید گردید

به نام خدابا توجه به ارزیابی نرم افزار STE محصولی از شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان براساس مصوبه معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه، این شرکت از تاریخ 1399/12/19 در «فهرست شرکتها و موسسات مشمول استفاده از مزایای قانون» قابل دسترسی در pub.daneshbonyan.ir ادامه مطلب…

نرم افزار STE در نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

عنوان مقاله : بررسی تاثیر روش های مختلف تعیین آستانه حرکت رسوبات در مدل های مختلف برآورد بار بستر با استفاده از نرم افزار STE رضاتیموری1، امیر احمد دهقانی2 1– دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ادامه مطلب…

نرم افزار STE در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان گلستان 1399

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان با حضور مجازی 34 غرفه از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و دانش بنیان، مراکز رشد و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه 16 آذر افتتاح شد. نرم افزار STE در غرفه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آدرس غرفه مجازی دانشگاه ادامه مطلب…

انعکاس خبر طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها در سایت اصلی و کانالهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خبر طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها در سایت اصلی و کانالهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انعکاس یافت : https://www.msrt.ir/fa/news/56881

بخش محاسبات هیدرولوژیکی (منحنی سنجه رسوب) نیز به نرم افزار اضافه شد.

این بخش به تازگی به نرم افزار اضافه شده و امکانات زیر را در اختیار کاربر نرم افزار قرار خواهد داد: در ابتدای ساخت یا فراخوانی مجدد فایل پروژه در نرم افزار صفحه زیر نمایان شده و از کاربر می خواهد روش محاسباتی خود را انتخاب کند. امکان بررسی دانه ادامه مطلب…