پوستر کنفرانس
پوستر مقاله

عنوان مقاله : ارزیابی دقت روش های مختلف برآورد بار بستر در رودخانه زرین گل با استفاده از دانه بندی مواد کف و نرم افزار

اکرم شیردل هاور1، امیراحمد دهقانی2 *، خبات خسروی3، رضا تیموری4

1- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، akram.shirdel@gmail.com

2- دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، amirahmad.dehghani@gmail.com

3- پژوهشگر فوق دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، khabat.khosravi@gmail.com

4-دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، R.Teimourey@hwstr.ir

چكيده

مسئله رسوب در بهره­برداری از منابع آبی یکی از چالش­های بسیار مهمی است که تخمین درست آن در طیف بسیار وسیعی از مسائل مانند انتقال رسوب، مورفولوژی و تغییرات بستر رودخانه، لایروبی، طراحی مخازن سدها و … نقش بسزایی دارد. یکی از پارامتر های مهم در برآورد دقیق بار رسوبی در رودخانه ها اندازه قطر رسوبات می باشد. غالبا اندازه قطر رسوبات یکی از پارامتر هایی است که در تخمین بار رسوبی در دسترس نیست و استفاده از مدل های هیدرولیکی جهت برآورد بار رسوب را مشکل می سازد. در این تحقیق با استفاده از نتایج نمونه برداری انجام شده از مواد کف رودخانه زرین­گل دانه بندی مواد کف محاسبه شده و 55 روش مختلف برآورد بار بستر با استفاده از نرم­افزار STE مورد ارزیابی قرار گرفته است.  نتایج نشان داد که برترین مدل­های هیدرولیکی با استفاده از دانه بندی مواد کف برای برآورد بار بستر به ترتیب مدل هانس، انگلند و هانسن و حبیبی و سیواکومار است.

واژه‌هاي كليدي: بار رسوبی، بار بستر، مدل های هیدرولیکی، دانه بندی مواد کف، نرم افزار STE

دانلود فایل کامل مقاله


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *